ภาพถ่ายปัจจุบัน

ภาพถ่ายนี้ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
ลูกค้า เริ่มย้ายเข้าอยู่ได้วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

คลิกเพื่อขยายภาพ